Podjezd v Kuklenské ulici

V souvislosti s plánovaným zdvoukolejněním trati z Hradce Králové do Pardubic vyvstala otázka způsobu jejího křížení se silniční komunikací. Jako problematický se ukázal přejezd v Kuklenské ulici. Město Hradec Králové zde od určité doby prosazuje plnohodnotné mimoúrovňové křížení trati, tedy výstavbu více než 4,5 metrů hlubokého podjezdu pro osobní i nákladní automobily, přestože tato varianta s sebou nese několik negativ – viz. níže na stránce.

V listopadu 2016 se město rozhodlo výstavbu podjezdu pro automobily nepodpořit. Ovšem už o dva roky později zastupitelé toto řešení za zvláštních okolností odsouhlasili. Hlasování ovlivnilo prohlášení primátora Zdeňka Finka a jeho náměstka Jindřicha Vedlicha, že pro SŽDC je tento podjezd při zdvojkolejnění trati nezbytným požadavkem. Podle SŽDC ale s požadavkem na plnohodnotné mimoúrovňové křížení přišli naopak sami zástupci města.

Dopis od Jindřicha Vedlicha, náměstka primátora, ze dne 17. 4. 2018:
Náměstek primátora Jindřich Vedlich: „Na schůzce primátora města s generálním ředitelem SŽDC bylo město vyzváno k součinnosti a k určení místa pro plnohodnotné mimoúrovňové křížení, jež by mohlo být financováno ze státního rozpočtu.“

Z audiozáznamu z 39. zastupitelstva města Hradec Králové konaného dne 26. 6. 2018, bod číslo 15.:
Primátor Zdeněk Fink: „Prostě to staví SŽDC, tak ať to staví. Když si to chtějí stavět takhle, tak ať to taky zaplatí.“

Z Hradeckého deníku 29.6. 2018 (zde):
Mluvčí magistrátu HK Petr Vinklář: „Město se snažilo dohodnout kompromis formou úrovňového křížení, ten však SŽDC odmítlo a trvá na mimoúrovňových kříženích.“

E-mail od Mojmíra Nejezchleba, náměstka GŘ SŽDC pro modernizaci dráhy, ze dne 29. 8. 2018:
Náměstek GŘ SŽDC Mojmír Nejezchleba: „SŽDC nikdy ′natvrdo′ nepožadovala zřízení mimoúrovňových křížení v rámci výše uvedené stavby.“

Vyjádření SŽDC v reportáži TV Seznam (zde):
Mluvčí SŽDC Marek Illiaš:  „S požadavkem na vybudování mimoúrovňového křížení přišli zástupci města Hradec Králové. SŽDC plně spolupracuje s městem. V rámci projektové přípravy probíhá také studie EIA se zaměřením na případné změny zdrojů spodní vody v této oblasti,“

Výsledek hlasování o plnohodnotném
mimoúrovňovém křížení, 26. 6. 2018

Podjezd v Kuklenské ulici

Výsledek hlasování o plnohodnotném mimoúrovňovém křížení z 26. 6. 2018. Pro byla většina zastupitelů a zastupitelek, proti výstavbě podjezdu hlasovali M. Hanousek, V. Lesák a A. Záruba.

Vážený pane Samku, omlouvám se za opožděnou reakci. Váš návrh na obnovení činnosti pracovní komise jsme projednali a přikládám stanovisko pana náměstka Bláhy v Vámi navrženým tématům: Od doby společného jednání dne 26. 11. 2019 zástupců stavebníka SŽ, s.o, Statutárního města Hradec Králové a Spolku Kaštanka bylo naplněno rozhodnutí SŽ, s.o. o rozdělení výstavby zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové na 2. etapy. Náplní 1. etapy „žst Hradec Králové“ je přestavba železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží včetně obou zhlaví, náplní 2. etapy „Opatovice nad Labem – Hradec Králové (mimo)“ zbývající traťový úsek. V blízkosti jižního zhlaví žst, v prostoru mezi Honkovou ulicí a železniční tratí je v současné době realizována stavba „Odlehčovací služba Honkova ulice, Hradec Králové“. Stavební čára objektu Odlehčovací služby je ve vzdálenosti 30,0 m od osy stávající koleje, oplocení jejího areálu ve vzdálenosti 9,50 m. Z těchto údajů je zřejmé, že Odlehčovací služba je umístěna v ochranném pásmu dráhy (šířka OP je 60,0 m od osy krajní koleje nebo 30,0 m od obvodu dráhy) a její poloha je jedním z podstatných faktorů pro umístění nové druhé koleje východním směrem k Opatovické ulici. ​ Na základě toho lze konstatovat, že poloha dvoukolejné trati je v daném úseku stabilizovaná a na základě toho Statutární město Hradec Králové požádalo o zařazení výstavby podchodu pro pěší a cyklisty v ulici Honkova do 1. etapy výstavby žst Hradec Králové, i když rozhraní mezi oběma etapami nebylo doposud jednoznačně stanoveno. Důvodem této žádosti je jednoznačné zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů ve vazbě na zachování úrovňového přejezdu Honkovy ulice. ​ Trasování železniční trati prakticky nijak nesouvisí s použitím „moderní technologie výstavby“ bez nutnosti obslužných oboustranných komunikací. Na základě dosavadních jednání se SŽ, s.o. a projektantem SUDOP Praha, a.s. lze konstatovat, že ve fázi „přípravné dokumentace“ pro územní rozhodnutí je hlavním cílem „umístění stavby“ a organizace výstavby je podrobně řešena od stupně dokumentace pro stavební povolení. Směrové a výškové řešení dvoukolejné trati je navrženo v souladu s platnými ČSN a souvisejícími předpisy pro zadanou návrhovou rychlost 160 km/hod.​ S dalším jednáním ohledně postupu zdvoukolejnění počítáme na přelomu srpna a září. Ohledně přesného termínu Vás bude v předstihu kontaktovat M. Bartošová. S pozdravem a přáním hezkého dne, Ondřej Novotný odborný asistent náměstka kancelář primátora

Negativa spojená se stavbou podjezdu

  • ohrožení spodních vod, město počítá s podjezdnou výškou 4,6 metru a zároveň s realizací čerpací jímky o hloubce 6,5 metru, v místě se přitom spodní vody nachází 5 metrů pod povrchem;
  • snížení kvality života v okolí včetně možnosti zrušení části dětského hřiště v ulici Poděbradova, které je často využíváno ZŠ Jiráskova a MŠ Kamarád;
  • přivedení automobilové dopravy do klidné zástavby s rodinnými domy a několika školskými zařízeními;
  • zbytečné vynaložení veřejných prostředků – podjezd pro automobily má stát cca.160 milionů Kč, necelý 1 km od inkriminovaného místa bude přitom v blízké době realizována výstavba silničního obchvatu jižní spojka s nadjezdem přes železniční trať.
Vystoupení Ing. Jaromíra Doležala na zasedání zastupitelstva města Hradce Kráklové 26.6.2018 Doporučení EU není nařízení! Riziko ztráty spodní vody v souvislosti s plánovanou stavbou podjezdu v Kuklenské ulici.

Vystoupení Ing. Jaromíra Doležala na zasedání zastupitelstva

Vystoupení Ing. Jaromíra Doležala na zasedání zastupitelstva města Hradce Kráklové 26.6.2018
Doporučení EU není nařízení!
Riziko ztráty spodní vody v souvislosti s plánovanou stavbou podjezdu v Kuklenské ulici.

https://www.youtube.com/watch?v=Q7h1vX04E30&t=14s